Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: Bvba Hildebrand - Van Putlei 53, 2160 2018 Antwerpen- Ondernemingsnummer: 0885.372.052 - RPR: Antwerpen

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internet en de telefonische verkoop van artikelen uit het assortiment van "Het Wijnwinkeltje".

Door de plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst dient gesloten worden in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Bvba Hildebrand kan ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Bvba Hildebrand is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan geplaatst via www.het-wijn-winkeltje.be of telefonisch op het nummer: 03/257.29.82.

Bvba Hildebrand behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  • bij overmacht

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling bij afhaling in het afhaalpunt betalen met de betaalkaarten MisterCash, Visa, Mastercard en Maestro, cash of per overschrijving.

Bij levering kan de klant zijn bestelling vooraf per overschrijving betalen of cash aan de chauffeur.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van bvba Hildebrand tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Afhaling van een bestelling

Bij afhaling dient de klant zijn bevestigingse-mail voor te leggen in het afhaalpunt.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

Het artikel wordt maximum 28 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in het afhaalpunt.

Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 28 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd.

Levering

Bvba Hildebrand is wat betreft de leveringen van artikelen uitsluitend actief in Vlaanderen. De bestelling wordt enkel aanvaard indien het leveringsadres in Vlaanderen gelegen is.

De leveringswijze wordt in de bevestigingse-mail aangeduid.

Bij levering dient de klant bevestigingse-mail voor te leggen aan de chauffeur en af te tekenen voor ontvangst van de levering.

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leverdatum, wordt een vergoeding aangerekend voor een 2e levering.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 10 – Verzakingstermijn

De consument heeft het recht aan Bvba Hildebrand mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met "Het wijnwinkeltje" via een schrijven of een e-mail.

De klant dient tevens binnen dezelfde termijn de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat, in de originele verpakking en met de originele factuur terug te bezorgen aan Bvba Hildebrand.

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Binnen 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Bvba Hildebrand de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de leveringkost.

Artikel 11 – Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt Bvba Hildebrand zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is onder meer niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid of gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd.

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan Bvba Hildebrand, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper eveneens telefonisch of per e-mail bij ons terecht.

Artikel 13 – Privacy

Bvba Hildebrand hecht belang aan Uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze webshop beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om U op de hoogte te houden van onze producten.

De gebruiker kan zich, kostenloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hij of zij kan zich dan richten tot Bvba Hildebrand, Van Putlei 53, 2018 Antwerpen, info@het-wijn-winkeltje.be.

 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

Conform de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens, die dateert van 8 december 1992, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en op een eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Mits een bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart) kan U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bvba Hildebrand, Van Putlei 53, 2018 Antwerpen, info@het-wijn-winkeltje.be, gratis een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kan U eveneens vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Bvba Hildebrand kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals Uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs U naar www.het-wijn-winkeltje.be bent gekomen of waarlangs U die verlaat.

Dit maakt het voor ons mogelijk om www.het-wijn-winkeltje.be permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

Artikel 14 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 15 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. (RPR: Antwerpen)